Jan de Beer’s Lifetime Reputation and Posthumous Fate

Jan de Beer,  Saint Luke Painting the Virgin and Child,  ca. 1504–9, Pinacoteca di Brera, Milan

This article assembles the evidence for the lifetime reputation of the Antwerp painter Jan de Beer (ca. 1475–1527/28), rediscovered by Georges Hulin de Loo and Max J. Friedländer in the early twentieth century. At the time of their publications little was known about the artist’s life, but the evidence now available concerning his important reputation includes archival sources published since Friedländer’s day, an unpublished contract, early literary sources, and reevaluations of the artist’s work for the guild and church. The factors involved in his late sixteenth-century disappearance from the historical record are also analyzed.

DOI: 10.5092/jhna.2015.7.2.1

Appendix

The July 1, 1516, contract between Lieven van Male of Ghent and the Antwerp painter Jan de Beer, in which Van Male engaged De Beer to teach him the art of painting for two years’ time:

Lieven van Male filius Jans crudenier was oudt xxvj Jaren / ende by dien syns selfs man wesende ende Lysbette vanden beerghe zyne moeder weduwe vanden selven wylen Jan / kenden dat naer dien dat martin ende michiele bennins ghebroeders beede cooplieden / martins kinderen voor hem Lieven verandwoordt hebben ende borghen bedeghen zijn elc voor andere ende een voor al Janne den beer scildere tandwoorpen voor de betalinghe vander somme van ix lb. grooten vlaemscher munten / dit hy Lieven hem Janne volghende den contracte ende bestedinghe vanden selver Lieven met hem Janne ghemaect ende ghedaen van met hem Janne te leerne de conste van scilderien oft scildene den tyt ende termyn van ij Jaeren Lanck gheduerende inneghegaen den xxjen dach van Junio lestleden ende die thuerliede Laste ghenomen hebben te betaelne de ij lb. v scellingen ghereedt ij lb. v scellingen ter kerssavonde xvc xvi eerstcommende ij lb. v scellingen tsente Jansmesse ende ij lb. v scellingen te Kerssavonde beede xvc ende xvij daernae ende hem Lieven daer af te guyctene ende ontheffene / zy Lieven ende de vooernoemde Lysbette zyn moeder den voornoemden martin ende michiele ghebroeders tachtere ende schuldich zyn de voernoemde somme van ix lb. grooten vlaemscher munten belovende hemlieden die te betaelne ende over te legghene gheheel binnen iij jaeren de date van desen erstcommdende ofte by ghebreke van betaelinghe ende overlegghe vander selver somme van ix lb. grooten van dan voortnoemden te betaelen ende gheldene de some van x scellynghe tsiaers eeuwelicker ende eerfelicker Los Renten den penninc xviij vallenden gehael telcken jen daghe van hoymaendt [July] jn elc Jaer daer af deerste paymente vellen sal den jen dach van hoymaendt xvc ende twintich eerstcommende ende van dan voort van Jare te Jare elcken daghe van hoymaendt achtervolghende tien scellynghe gheldende eeuwelick ende eerflic ofte emmers totter lossneghe van diere ghedurende in zulcken ghelden etc. welcke betalinghe vander voornoemder somme van ix lb. grooten ten daghe voorscreven te doene ofte by ghebreke vanden legghene de betalinghe vander Jaerlicxscher Renten te doene ende ooc van hemlieden ghebroeders te quictene ende te ontheffene vanden iij lb. v scellingen grooten die zy verbonden staen te ghevene up dat hy Lieven zynen Meestere ontghynghe binnen den ij jaeren vander zynder leeringhe de selve Lieven ende zyne moeder hemlieden ghebroeders bekennen ende versekeren up hemlieden ende up al thuerlieder elc van hemlieden borghe voor den anderen ende een vooral / ende in betzekere heeft de voornoemde Lysbette Lievens moedere hemlieden in zekere ende conterpande ghestelt huer huus ende stede metten lochtinghe achterhuuse ende allen zy toebehoorten van vooren tot achtere daer zoe Inne woont staende by sente Jorishuus te Waelbrugghen / Jacop vriendt daer neffens gehuust an den zyde ende Lieven lievens backere an dandere hemlieden de huerlieder Rente in diente Rente waerdt ofte de betalinghe vanden voornoemden ix lb. grooten daer up besettende versekerende ende beconterpandende als nu over dan omme dat zy ghebroeders teenen daghe by betalinghe vander voornoemder somme ofte rente tselve huerlieder ghebrec van dien daer anne te verhaelne ende verreeckenen an hemlieden ende eleken ende huere goedinghen ende an tvoornoemde huis ende stede met synen toebehoorten by pandinghen eyghendomme ende anderssins naer de wet vander poort behauden der lossinghe die zy vander selver rente vermoghen zullen te doene alst hemlieden ghelieven sal betalinghe de voornoemde ix lb. grooten principaels ende tverloep vander rente totten daghe vander lossinghe naer rate van tyde in zulcken ghelde als cours ende ganck heeft. actum jen Julij xvc xvj

Stadsarchief Gent, Oude Archief, series 301, Jaarregisters van de schepenen van de keure (Acten en contracten), no. 74 (1515–17), fol. 180v.

Acknowledgements

A shorter version of this paper was presented at the Boston conference of Historians of Netherlandish Art, June 5–7, 2014. I am grateful to Jeffrey Chipps Smith, session organizer, and Dagmar Eichberger for their encouragement and helpful feedback. I also wish to thank Lorne Campbell, Daniel Lievois, Jan Dumolyn, Maximiliaan Martens, and Edward Sunshine for their valuable assistance, as well as Alison Kettering at JHNA and the anonymous readers of the manuscript.

Jan de Beer,  Sketch of Nine Male Heads,  ca. 1515–20, British Museum, Department of Prints and Drawings, London
Fig. 1 Jan de Beer, Sketch of Nine Male Heads, ca. 1515–20, brush and dark brown-black ink, black chalk, and white heightening on prepared purplish-brown paper, 20.1 x 25.9 cm. British Museum, Department of Prints and Drawings, London, inv. 1886.0706.7 (artwork in the public domain) [side-by-side viewer]
Jan de Beer, Detail of signature, Sketch of Nine Male Heads ,  ca. 1515–20, British Museum, Department of Prints and Drawings, London
Fig. 2 Detail of signature, Sketch of Nine Male Heads (fig. 1). [side-by-side viewer]
Jan de Beer,  Saint Luke Painting the Virgin and Child,  ca. 1504–9, Pinacoteca di Brera, Milan
Fig. 3 Jan de Beer, Saint Luke Painting the Virgin and Child, ca. 1504–9, glue tempera on linen, 84 x 144 cm. Pinacoteca di Brera, Milan, inv. 672 (artwork in the public domain) [side-by-side viewer]
Jan de Beer,  Saint Luke Painting the Virgin and Child,  1509–10 (?), British Museum, Department of Prints and Drawings, London
Fig. 4 Jan de Beer, Saint Luke Painting the Virgin and Child, 1509–10 (?), brush and black ink with white heightening on prepared gray paper, pricked for transfer, diam: 28.9 cm (tondo). British Museum, Department of Prints and Drawings, London, inv. 1860.0616.57 (artwork in the public domain) [side-by-side viewer]
Jan de Beer,  Saint Luke Recording the Annunciation to Zachari,  1515 (?), Palais des Beaux-Arts, Lille
Fig. 5 Jan de Beer, Saint Luke Recording the Annunciation to Zacharias, 1515 (?), brush and black ink with white heightening on prepared gray paper, pricked for transfer, diam: 24 cm (tondo).Palais des Beaux-Arts, Lille, inv. PL 1064 (artwork in the public domain) [side-by-side viewer]
Detail of The Two Saints John Window (after a l,  ca. 1525, Cathedral of Our Lady (Onze-Lieve-Vrouwekathedraal), Antwerp
Fig. 6 Detail of The Two Saints John Window (after a lost design by Jan de Beer), ca. 1525, painted glass, 7.65 x 4.36 m (entire window). Cathedral of Our Lady (Onze-Lieve-Vrouwekathedraal), Antwerp. Photo: courtesy of the author [side-by-side viewer]
Detail of a contract between Lieven van Male of G, July 1, 1516,  City of Ghent, City Archives, Ancient Archives
Fig. 7a Detail of a contract between Lieven van Male of Ghent and Jan de Beer of Antwerp, July 1, 1516, reading, “Lieven van Male f[ilius] Jans crudenier was oudt xxvj Jaren . . .” City of Ghent, City Archives, Ancient Archives, Series 301 (Jaarregisters van de schepenen van de Keure), no. 74 (years 1515–17), fol. 180v. [side-by-side viewer]
Detail of 1516 contract between Lieven van Male o, City of Ghent, City Archives
Fig. 7b Detail of 1516 contract between Lieven van Male of Ghent and Jan de Beer, reading “[vanden selver Lievin . . .] ghedaen van met hem Janne te leerne de conste van scilderien . . .” City of Ghent, City Archives, (see fig. 7a) [side-by-side viewer]
Detail of page 10 from Domenicus Lampsonius, Lam,  Harvard University, Houghton Library, Cambridge, Mass.
Fig. 8 Detail of page 10 from Domenicus Lampsonius, Lamberti Lombardi apud Eburones pictoris celeberrimi vita, pictoribus, sculptoribus, architectis, aliisque id genus artificibus utilis et necessaria (Bruges, 1565). Harvard University, Houghton Library, Cambridge, Mass., Typ 530.65.510 [side-by-side viewer]
Detail of page 98 from Lodovico Guicciardini, De,  Harvard University, Houghton Library, Cambridge, Mass.
Fig. 9 Detail of page 98 from Lodovico Guicciardini, Descrittione di M. Lodovico Guicciardini patritio Fiorentino, di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore (Antwerp, 1567). Harvard University, Houghton Library, Cambridge, Mass., fTyp 530.67.440 [side-by-side viewer]
 1. 1. For the Patinir attribution and an overview of the drawing, see Peter van den Brink and Maximiliaan P. J. Martens, eds., ExtravagAnt! A Forgotten Chapter of Antwerp Painting, 1500–1530, exh. cat. (Antwerp: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, and Maastricht: Bonnefantenmuseum, 2005–6), 95–97, cat. 30.

 2. 2. Ph. Rombouts and Th. van Lerius, De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint-Lucasgilde (Antwerp: Baggerman, 1864), 1:42, 43, 60, 73, 79, 80, 83.

 3. 3. Georges Hulin de Loo, “Ein authentisches Werk von Goosen van der Weyden in Kaiser-Friedrich-Museum: Die gleichzeitigen Gemälde aus Tongerloo und Lier und die Ursprung der Antwerpener Schule um 1500,” Jarhrbuch der königlich preussischen Kunstsammlungen 34 (1913): 71.

 4. 4. Max J. Friedländer, “Die Antwerpener Manieristen von 1520,” Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen 36 (1915): 65–91; Max J. Friedländer, Die altniederländische Malerei, vol. 11, Die Antwerpener Manieristen – Adriaen Ysenbrant (Leiden: A. W. Sijthoff, 1933).

 5. 5. Rombouts and Van Lerius, De Liggeren, 42, 43, 60, 73, 79, 80, 83.

 6. 6. “A questi aggiugneremo cosi cofusamente diuersi altri trapassati, veramente chiari, & memorabili  . . . Bernardo di Bruselles, Giouanni di Ber, & Mattias Cock d’Anuersa”: Lodovico Guicciardini, Descrittione di M. Lodovico Guicciardini, patritio Fiorentini, di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore (Antwerp: Guglielmo Silvio, 1567), 98. The painting section of the Descrittione is translated into English in Guicciardini’s Account of the Ancient Flemish School of Painting, translated from his Description of the Netherlands, Published in Italian at Antwerp, 1567; with a Preface by the Translator (London: I. Herbert, 1795). 

 7. 7. For the claim that it was a response to and rivalry with Vasari, see David Rijser, “After the Flood: Luxurious Antwerp and Antiquity,” in Understanding Art in Antwerp: Classicising the Popular, Popularising the Classic (1540–1580), ed. Bart Ramakers (Leuven: Peeters, 2011), 34–35. On the Netherlandish canon, see Walter S. Melion, Shaping the Netherlandish Canon: Karel van Mander’s Schilder-Boeck (Chicago: University of Chicago Press, 1991).

 8. 8. Floris Prims, “Antwerpse altaartafels,” Antwerpiensia 1948 19 (1949): 50–53; Dan Ewing, “Some Documentary Additions to the Biography of Jan de Beer,” Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (1983): 95–103; and Dan Ewing, “Archival Notes: Jan de Beer and Hendrik van Wueluwe (Master of Frankfurt),” Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (1994): 29–33.

 9. 9. Prims, “Antwerpse altaartafels.” Also participating in this appraisal were two artists from Mechelen, Jan Schoof and Jan van Wavere; see Ewing, “Some Documentary Additions,” 91–92, for a translation and discussion.

 10. 10. Rombouts and Van Lerius, De Liggeren, 43, 27, 42, 34, respectively.

 11. 11. Maximiliaan P. J. Martens, “Antwerp Painters: Their Markets and Networks,” Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (2004–5): 55.

 12. 12. Max J. Friedländer, Early Netherlandish Painting, vol. 1l, The Antwerp Mannerists – Adriaen Ysenbrandt, ed. Henri Pauwels, trans. Heinz Norden (New York: Praeger, 1974), 68, no. 11, pl. 11

 13. 13. Diane Wolfthal, The Beginnings of Netherlandish Canvas Painting: 1400–1530 (Cambridge: Cambridge University Press, 1989): 67, 215n19. A shield (schild) is a pun upon schilder (a painter).

 14. 14. Discussed in Natasja Peeters, “Painters’ Workshops and Assistants in Netherlandish Imagery (Mid-fifteenth to Early-seventeenth Century),” in Invisible Hands? The Role and Status of the Painter’s Journeyman in the Low Countries, c.1450–c.1650, ed. Natasja Peeters (Leuven: Peeters, 2007), 51–65. For the older tradition of an angel helping Saint Luke, and Gossart’s ca. 1520–22 painting in which an angel guides Luke’s hand in drawing the Virgin and Child, see Maryan W. Ainsworth, ed., Man, Myth, and Sensual Pleasures: Jan Gossart’s Renaissance, the Complete Works (New York/New Haven: Metropolitan Museum of Art/Yale University Press, 2010),160–64, cat. 12.

 15. 15. Unless, that is, it was not a guild commission but a gift to the guild initiated by the artist in gratitude for his election as elder in 1509, as Peter van den Brink suggests. See Van den Brink and Martens, ExtravagAnt!, 98, 99n3, cat. 31.

 16. 16. Friedländer, Early Netherlandish Painting, 20, 108n6, pl. 205B; Van den Brink and Martens, ExtravagAnt!, 98–99, cat. 31.

 17. 17. First proposed by A. E. Popham in “Notes on Drawings: Antwerp School (about 1500–1510),” Old Master Drawings 5 (1930): 54. For the Floris painting, see Natasja Peeters, “A Corporate Image? The Saint Luke’s Altarpiece for the Cathedral of Our Lady in Antwerp (1589–1602),” in Florissant: Bijdragen tot de kunstgeschiedenis der Nederlanden (15de-17de eeuw), ed. Arnout Balis et al. (Brussels: Vrije Universiteit Brussel Press, 2005), 239–52.

 18. 18. Friedländer, Early Netherlandish Painting, 19, 108n10, pl. 206B; Van den Brink and Martens, ExtravagAnt!, 100–101, cat. 32.

 19. 19. See Peeters, “A Corporate Image?,” 248–49. She stresses that De Vos’s altarpiece was predicated upon intentionally “emulating the ‘old style’ of the Antwerp guild’s ‘founding fathers,’” though she was unaware of its dependence upon De Beer.

 20. 20. On Metsys’s lost altarpiece for the painters’ chapel in Antwerp Cathedral, see Larry Silver, The Paintings of Quentin Massys, with Catalogue Raisonné (Montclair, N.J.: Allanheld and Schram, 1984), 240–41, no. 7.

 21. 21. Friedländer, Early Netherlandish Painting, 19; Stefaan Grieten and Joke Bungeneers, eds., Inventaris van het kunstpatrimonium van de provincie Antwerpen, vol. 3, De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen: Kunstpatrimonium van het ancien régime (Turnhout: Brepols, 1996), 191–93, no. 645. For the conservation history of the window, see Jean Helbig, Les vitraux de la première moitié du XVIe siècle conservés en Belgique, province d’Anvers et de flandres (Brussels: F. van Buggenhoudt, 1968), 52–60.

 22. 22. See Grieten and Bungeneers, De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, 180–82, pl. IX. For Vellert, see Hilary G. Wayment, “Three Vidimuses for the Windows in King’s College Chapel, Cambridge,” Master Drawings 22 (1984): 43–46; for the glazier Jan Hack, see H.Wayment, A Rediscovered Master: Adriaen van den Houte (c.1459–1521) and the Malines/Brussels School, II: Adriaen van den Houte as a Tapestry Designer,”Oud-Holland 83 (1968): 71–94 http://dx.doi.org/10.1163/187501768X00070; and for the glass-painter Rombouts, see Yvette Bruijnen, Jan Rombouts: The Discovery of an Early Sixteenth-Century Master in Louvain (Turnhout: Brepols, 2011), 21, 23, 24, 29, 227–28, docs. 12, 13.

 23. 23. The full window today, itself a portion of what it originally was, is reproduced in Grieten and Bungeneers (see previous note).

 24. 24. Jozef van Brabant, Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen: Grootste gotische kerk der Nederlanden, en keur van prenten en fotos mit inleiding en aantekeningen (Antwerp: Vlaamse Toeristenbond, 1972): 35. The other two windows are from 1503: Grieten and Bungeneers, De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, 186–91, nos. 643, 644.

 25. 25. I am deeply indebted to Lorne Campbell for his January 27, 2003, email alerting me to the De Potter citation. It was Frans de Potter who published a brief reference to this document in his Gent, van den oudsten tijd tot heden: Gescheidkundige beschrijving der stad (Ghent: Annoot-Braeckman, 1888), 5:193n1. The document had been previously discovered by Jozef Frans Kluyskens, a famous Ghent surgeon and professor of medicine who spent the last years of his life (d. 1843) assembling archival materials on Ghent artists (see Kluyskens’s handwritten notes, “Nota’s kunstenaars,” vol. 12, “Lo-Me” [unpaginated], housed in the Stadsarchief Gent). I wish to acknowledge the help of the late Daniel Lievois in correcting my transcription.

 26. 26. In addition to the 1516 document regarding Van Male, a 1502 document about Gerard Horenbout names the fee and length of training; see Liesbeth M. Helmus, “Journeymen and Servants: Sixteenth-Century Employment Contracts with Painters from the Netherlands,” in Making and Marketing: Studies of the Painting Process in Fifteenth- and Sixteenth-Century Netherlandish Workshops, ed. Molly Faries(Turnhout: Brepols, 2006), 203. A second apprenticeship contract with Horenbout (1498) specifies the penalty fee if the apprentice marries during the apprenticeship period but not the cost of training itself. See Carol M. Richardson, Kim W. Woods and Michael W. Franklin, eds., Renaissance Art Reconsidered: An Anthology of Primary Sources (Malden, Mass.: Blackwell, 2007), 11–12.

 27. 27. For assistance with the translation, I am grateful to Jan Dumolyn.

 28. 28. Victor van der Haeghen, La corporation des peintres et des sculpteurs de Gand: Matricule, comptes et documents (XVIe–XVIIIe siècles) (Brussels: G. van Oest, 1906), 6n1. In Kluyskens’s “Nota’s” (see note 25 above), he quotes from the original document: “den koop van der vrijheide van de selven [Lieven],… van de [ambacht] van de schilders.”

 29. 29. For the price of Patinir’s house, see Maximiliaan P. J. Martens with Selena Blasco, “Appendix I: Documents and Literary Sources Concerning Joachim Patinir,” in Patinir: Essays and Critical Catalogue, ed. Alejandro Vergara (Madrid: Museo Nacional del Prado, 2007), 363, doc. 2; for masons’ salaries, averaged for 1514–20, see W. H. Vroom, De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen: De financiering van de bouw tot de beeldenstorm (Antwerp: Nederlandsche Boekhandel, 1983), 10.

 30. 30. Translated in Richardson, Woods and Franklin, Renaissance Art Reconsidered, 12. The fee was three Flemish pounds for four years’ instruction. Prorated for two years and converted, it comes to 2.25 pounds Brabant.

 31. 31. John Michael Montias, “Painters in Delft, 1613–1680,” Simiolus 10 (1977–78): 100. http://dx.doi.org/10.2307/3780525

 32. 32. It indicates that, as Gary Schwartz stresses, by age twenty-three Rembrandt was already “a renowned painter . . . [who could command] a premium price”: Schwartz, Rembrandt: His Life, His Paintings: A New Biography with All Accessible Paintings Illustrated in Colour (New York: Viking, 1985), 54, 56.

 33. 33. “Ontfaen van mychiel bennijns coopman van ghent ____ i lb. x sc.”: Stadsarchief Antwerpen, FA 14/2, Rekeningen der gilden van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof, 1494–1515, fol. 167v.

 34. 34. Michelle O’Malley, The Business of Art: Contracts and the Commissioning Process in Renaissance Italy (New Haven and London: Yale University Press, 2005), 151, 154.

 35. 35. For Isenbrandt, see Friedländer, Early Netherlandish Painting, pls. 109, 126, 127, 146. For France, see Myra Dickman Orth, “Antwerp Mannerist Model Drawings in French Renaissance Books of Hours: A Case Study of the 1520s Hours Workshop,” Journal of the Walters Art Gallery 47 (1989): 61–90; and Peter van den Brink, “The Artist at Work: The Crucial Role of Drawings in Early Sixteenth-Century Antwerp Workshops,” Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (2004–5): 191–94.

 36. 36. “in qua fatendum certè est, Lombardum ante profectionem non eosdem, quos in graphice progressus habuisse, cum graphicen ipsam a Belgis Vrso, & Mabusio”: Domenicus Lampsonius, Lamberti Lombardi apud Eburones pictoris celeberrimi vita, pictoribus, sculptoribus, architectis, aliisque id genus artificibus utilis et necessaria (Bruges: Huberti Goltzij, 1565), 10. English translation kindly provided by Edward Sunshine.

 37. 37. Godelieve Denhaene, Lambert Lombard: Renaissance et humanism à Liège (Antwerp: Fonds Mercator, 1990): 13; see also Godelieve Denhaene, “Lambertus Lombardus Pictor Eburonensis: Biographie,” in Lambert Lombard, peintre de la Renaissance (Liège 1505/06–1566): Essays interdisciplinaires et catalogue de l’exposition, exh. cat., ed. Godelieve Denhaene (Liège,  Musée de l’art wallon, 2006), 31–32.

 38. 38. Denhaene, Lambert Lombard, 13, incorrectly states 1528, whereas the date is 1529 (Rombouts and Van Lerius, De Liggeren, 131, 132).  Perhaps she was perpetuating the error of Jean Hubeaux and Jean Puraye (“Dominque Lampson, Lamberti Lombarde . . . vita: Traduction et notes,” Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art 18 [1949]: 65n9), who incorrectly gave 1528 as the date. Unfortunately, Denhaene’s error recurs in her 2006 essay: “Lambertus Lombardus Pictor,” 31.

 39. 39. Hubeaux and Puraye, “Dominque Lampson,” 63.

 40. 40. Hubeaux and Puraye, “Dominque Lampson,” 63n2; Denhaene, “Lambertus Lombardus Pictor,” 31–32.

 41. 41. Ainsworth, Man, Myth, and Sensual Pleasures, 24; cf. note 44 below.

 42. 42. Denhaene, “Lambertus Lombardus Pictor,” 32.

 43. 43. Denhaene, Lambert Lombard, 13.

 44. 44. Denhaene, Lambert Lombard, 44, states that by 1533 Lombard had already been active as a painter “depuis plus de dix ans.”

 45. 45. In fact, there were penalties for students who married before completing their apprenticeship; see note 26 above.

 46. 46. Lorne Campbell, The Sixteenth Century Netherlandish Paintings, with French Paintings before 1600, National Gallery Catalogues (London: National Gallery Company, 2014), 310.

 47. 47. See note 6 above for Guicciardini’s text.

 48. 48. Anne-Marie van Passen, “Antwerp Under the Magnifying Glass: An Anthology,” in Antwerp, Story of a Metropolis: 16th-17th Century, exh. cat., ed. Jan van der Stock (Antwerp: Hessenhuis, 1993), 59.

 49. 49. Other authors stressing Guicciardini’s accuracy include Wilfrid Brulez, “De ekonomische kaart van de Nederlanden in de 16e eeuw volgens Guicciardini,” Tijdschrift voor geschiedenis 83 (1970): 352–57, and Hessel Miedema in Karel van Mander: The Lives of the Illustrious Netherlandish and German Painters, from the First Edition of the Schilder-Boeck (1603–1604), ed. and trans. Hessel Miedema (Doornspijk: Davaco, 1994–99), 2:172–74.

 50. 50. Martens, “Markets and Networks,” 55, fig. 4.

 51. 51. Giorgio Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori, 2nd ed. (Florence: Appresso i Giunti, 1568).

 52. 52. Giorgio Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, ed. Rosanna Bettarini, commentary by Paola Barocchi (Florence: Sansori, and Scelte, 1966–87), 6:220–29. For Lampsonius and the others, see ibid., 228–29; Melion, Shaping the Netherlandish Canon, 143–59; and Van Mander/Miedema, Lives of the Illustrious Netherlandish Painters, 2:172–73.

 53. 53. H. E. Greve, De bronnen van Carel van Mander voor het “Leven der doorluchtige nederlandtsche en hoogdduytsche Schilders,” Quellenstudien zur holländischen Kunstgeschichte 2 (The Hague: M. Nijhoff, 1903), 120; and Van Mander/Miedema, Lives of the Illustrious Netherlandish Painters, 2:173. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-8939-2

 54. 54. Van Mander/Miedema, Lives of the Illustrious Netherlandish Painters, 2:174. Elsewhere on the same page, Miedema argues that Guicciardini’s “catalogue is certainly . . . more reliable than that of Vasari, and moreover puts the artists in a better, more chronological order.”

 55. 55. Vasari/Bettarini, Le Vite, 6:22: “Fece ancora di bronzo una Nostre Donna in un tondo, che lo gettò di bronzo a requissizione di certa mercantati fiandressi de’ Moscheroni.”

 56. 56. Vasari/Betterini, Le Vite, 6:228.

 57. 57. Van Mander/Miedema, Lives of the Illustrious Netherlandish Painters, 2:173–74.

 58. 58. Van Mander/Miedema, Lives of the Illustrious Netherlandish Painters, 2:174.

 59. 59. On the Effigies, see Melion, Shaping the Netherlandish Canon, 143–45, 289n1, and Sarah Meiers, “Portraits in Print: Hieronymus Cock, Dominicus Lampsonius, and Pictorum aligquot celebrium Germaniae inferioris effigies,” Zeitschrift für Kunstgeschichte 69 (2006), 4–5, 14.

 60. 60. Meiers, “Portraits in Print,” 6, 12n55.

 61. 61. Van Mander/Miedema, Lives of the Illustrious Netherlandish Painters, 2:174–75.

 62. 62. Melion, Shaping the Netherlandish Canon, 143.

 63. 63. Van Mander/Miedema, Lives of the Illustrious Netherlandish Painters, 1:78–79.

Ainsworth, Maryan W., ed. Man, Myth, and Sensual Pleasures: Jan Gossart’s Renaissance, the Complete Works. New York/New Haven: Metropolitan Museum of Art/Yale University Press, 2010.

Blankert, Albert, John Michael Montias, and Gilles Aillaud. Vermeer. New York: Rizzoli, 2007.

Brabant, Jan van. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen: Grootste gotische kerk der Nederlanden, en keur van prenten en fotos mit inleiding en aantekeningen. Antwerp: Vlaamse Toeristenbond, 1972.

Brink, Peter van den. “The Artist at Work: The Crucial Role of Drawings in Early Sixteenth-Century Antwerp Workshops.” Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (2004–5): 159–231, 347-55.

Brink, Peter van den, and Maximiliaan P. J. Martens, eds. ExtravagAnt! A Forgotten Chapter of Antwerp Painting, 1500–1530. Exh. cat. Antwerp: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, and Maastricht: Bonnefantenmuseum, 2005–6.

Bruijnen, Yvette. Jan Rombouts: The Discovery of an Early Sixteenth-Century Master in Louvain. Turnhout: Brepols, 2011.

Brulez, Wilfrid. “De ekonomische kaart van de Nederlanden in de 16e eeuw volgens Guicciardini.” Tijdschrift voor geschiedenis 83 (1970): 352–57.

Campbell, Lorne. The Sixteenth Century Netherlandish Paintings, with French Paintings before 1600. National Gallery Catalogues. London: National Gallery Company, 2014.

Denhaene, Godelieve. Lambert Lombard: Renaissance et humanism à Liège. Antwerp: Fonds Mercator, 1990.

Denhaene, Godelieve. “Lambertus Lombardus Pictor Eburonensis: Biographie.” In Lambert Lombard, peintre de la Renaissance (Liège 1505/06–1566): Essays interdisciplinaires et catalogue de l’exposition, exh. cat., edited by Godelieve Denhaene, 31–37. Liège: Musée de l’art wallon, 2006.

Ewing, Dan. “Some Documentary Additions to the Biography of Jan de Beer.” Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (1983): 85–103.

Ewing, Dan. “Archival Notes: Jan de Beer and Hendrik van Wueluwe (Master of Frankfurt).” Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (1994): 29–33.

Friedländer, Max J. “Die Antwerpener Manieristen von 1520.” Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen 36 (1915): 65–91.

Friedländer, Max J. Die altniederländische Malerei. Vol. 11, Die Antwerpener Manieristen –Adriaen Ysenbrant. Leiden: A. W. Sijthoff, 1933.

Friedländer, Max J. Early Netherlandish Painting. Vol. 1l, The Antwerp Mannerists – Adriaen Ysenbrandt. Edited by Henri Pauwels Translated by Heinz Norden. New York: Praeger, 1974.

Greve, H. E. De bronnen van Carel van Mander voor het “Leven der doorluchtige nederlandtsche en hoogdduytsche Schilders.” Quellenstudien zur holländischen Kunstgeschichte 2. The Hague: M. Nijhoff, 1903.
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-8939-2

Grieten, Stefaan, and Joke Bungeneers, eds. Inventaris van het kunstpatrimonium van de provincie Antwerpen. Vol. 3, De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen: Kunstpatrimonium van het ancien régime. Turnhout: Brepols, 1996.

Guicciardini, Lodovico. Descrittione di M. Lodovico Guicciardini, patritio Fiorentini, di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore. Antwerp: Guglielmo Silvio, 1567.

Haeghen, Victor van der. La corporation des peintres et des sculpteurs de Gand: Matricule,comptes et documents (XVIe–XVIIIe siècles).Brussels: G. van Oest, 1906.

Helbig, Jean. Les vitraux de la première moitié du XVIe siècle conservés en Belgique, province d’Anvers et de flandres. Corpus vitreaurum medii aevi 2. Brussels: F. van Buggenhoudt, 1968.

Helmus, Liesbeth M. “Journeymen and Servants: Sixteenth-Century Employment Contracts with Painters from the Netherlands.” In Making and Marketing: Studies of the Painting Process in Fifteenth- and Sixteenth-Century Netherlandish Workshops, edited by Molly Faries, 201–10.Turnhout: Brepols, 2006.

Hubeaux, Jean, and Jean Puraye. “Dominque Lampson, Lamberti Lombarde . . . vita: Traduction et notes.” Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art 18 (1949): 53–77.

Hulin de Loo, Georges. “Ein authentisches Werk von Goosen van der Weyden in Kaiser-Friedrich-Museum: Die gleichzeitigen Gemälde aus Tongerloo und Lier und die Ursprung der Antwerpener Schule um 1500.” Jarhrbuch der königlich preussischen Kunstsammlungen 34 (1913): 59–88.

Lampsonius, Domenicus. Lamberti Lombardi apud Eburones pictoris celeberrimi vita, pictoribus, sculptoribus, architectis, aliisque id genus artificibus utilis et necessaria. Bruges: Huberti Goltzij, 1565.

Lampsonius, Domenicus, and Hieronymus Cock. Pictorum aliquot celebrium Germaniae inferiorus effigies. Antwerp: Apud Viduam Hieronymi Cock, 1572.

Mander, Karel van. Karel van Mander: The Lives of the Illustrious Netherlandish and German Painters, from the First Edition of the Schilder-Boeck (1603–1604). 6 vols. Edited and translated by Hessel Miedema. Doornspijk: Davaco, 1994–99.

Martens, Maximiliaan P. J. “Antwerp Painters: Their Markets and Networks.” Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (2004–5): 47–73, 335–37.

Martens, Maximiliaan P. J., with Selena Blasco. “Appendix I: Documents and Literary Sources Concerning Joachim Patinir.” In Patinir: Essays and Critical Catalogue, edited by Alejandro Vergara, 363–72. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2007.

Meiers, Sarah. “Portraits in Print: Hieronymus Cock, Dominicus Lampsonius, and Pictorum aligquot celebrium Germaniae inferioris effigies.Zeitschrift für Kunstgeschichte 69 (2006): 1–16.

Melion, Walter S. Shaping the Netherlandish Canon: Karel van Mander’s Schilder-Boeck. Chicago: University of Chicago Press, 1991.

Montias, John Michael. “Painters in Delft, 1613–1680.” Simiolus 10 (1977–78): 84–114.
http://dx.doi.org/10.2307/3780525

O’Malley, Michelle. The Business of Art: Contracts and the Commissioning Process in Renaissance Italy. New Haven and London: Yale University Press, 2005.

Orth, Myra Dickman. “Antwerp Mannerist Model Drawings in French Renaissance Books of Hours: A Case Study of the 1520s Hours Workshop.” Journal of the Walters Art Gallery 47 (1989): 61–90.

Passen, Anne-Marie van. “Antwerp Under the Magnifying Glass: An Anthology.” In Antwerp, Story of a Metropolis: 16th–17th Century, exh. cat., edited by Jan van der Stock, 59–67. Antwerp: Hessenhuis, 1993.

Peeters, Natasja. “A Corporate Image? The Saint Luke’s Altarpiece for the Cathedral of Our Lady in Antwerp (1589–1602).” In Florissant: Bijdragen tot de kunstgeschiedenis der Nederlanden (15de-17de eeuw), edited by Arnout Balis et al., 239–52. Brussels: Vrije Universiteit Brussel Press, 2005.

Peeters, Natasja. “Painters’ Workshops and Assistants in Netherlandish Imagery (Mid-fifteenth to Early-seventeenth Century).” In Invisible Hands? The Role and Status of the Painter’s Journeyman in the Low Countries, c.1450–c.1650, edited by Natasja Peeters, 51–65. Leuven: Peeters, 2007.

Popham, A. E. “Notes on Drawings: Antwerp School (about 1500–1510).” Old Master Drawings 5 (1930): 54–55.

Potter, Frans de. Gent, van den oudsten tijd tot heden: Gescheidkundige beschrijving der stad. 8 vols. Ghent: Annoot-Braeckman, 1888.

Prims, Floris. “Antwerpse altaartafels.” Antwerpiensia 1948 19 (1949): 50–53.

Richardson, Carol M., Kim W. Woods, and Michael W. Franklin, eds. Renaissance Art Reconsidered: An Anthology of Primary Sources. Malden, Mass.: Blackwell, 2007.

Rijser, David. “After the Flood: Luxurious Antwerp and Antiquity.” In Understanding Art in Antwerp: Classicising the Popular, Popularising the Classic (1540–1580), edited by Bart Ramakers, 25–35. Leuven: Peeters, 2011.

Rombouts, Ph., and Th. van Lerius. De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint-Lucasgilde. 2 vols. Antwerp: Baggerman, 1864.

Schwartz, Gary. Rembrandt: His Life, His Paintings; A New Biography with All Accessible Paintings Illustrated in Colour. New York: Viking, 1985.

Silver, Larry. The Paintings of Quentin Massys, with Catalogue Raisonné. Montclair, N.J.: Allanheld and Schram, 1984.

Vasari, Giorgio. Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori. 2nd ed. Florence: Appresso i Giunti, 1568.

Vasari, Giorgio. Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568 6 vols. Edited by Rosanna Bettarini. Commentary by Paola Barocchi. Florence: Sansori, and Scelte, 1966–87.

Vroom, W. H. De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen: De financiering van de bouw tot de beeldenstorm. Antwerp: Nederlandsche Boekhandel, 1983.

Wayment, Hilary.A Rediscovered Master: Adriaen van den Houte (c.1459–1521) and the Malines/Brussels School, II: Adriaen van den Houte as a Tapestry Designer.”Oud-Holland 83 (1968): 71–94.
http://dx.doi.org/10.1163/187501768X00070

Wayment, Hilary G. “Three Vidimuses for the Windows in King’s College Chapel, Cambridge.” Master Drawings 22 (1984): 43–46.

Wolfthal, Diane. The Beginnings of Netherlandish Canvas Painting: 1400–1530. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

List of Illustrations

Jan de Beer,  Sketch of Nine Male Heads,  ca. 1515–20, British Museum, Department of Prints and Drawings, London
Fig. 1 Jan de Beer, Sketch of Nine Male Heads, ca. 1515–20, brush and dark brown-black ink, black chalk, and white heightening on prepared purplish-brown paper, 20.1 x 25.9 cm. British Museum, Department of Prints and Drawings, London, inv. 1886.0706.7 (artwork in the public domain) [side-by-side viewer]
Jan de Beer, Detail of signature, Sketch of Nine Male Heads ,  ca. 1515–20, British Museum, Department of Prints and Drawings, London
Fig. 2 Detail of signature, Sketch of Nine Male Heads (fig. 1). [side-by-side viewer]
Jan de Beer,  Saint Luke Painting the Virgin and Child,  ca. 1504–9, Pinacoteca di Brera, Milan
Fig. 3 Jan de Beer, Saint Luke Painting the Virgin and Child, ca. 1504–9, glue tempera on linen, 84 x 144 cm. Pinacoteca di Brera, Milan, inv. 672 (artwork in the public domain) [side-by-side viewer]
Jan de Beer,  Saint Luke Painting the Virgin and Child,  1509–10 (?), British Museum, Department of Prints and Drawings, London
Fig. 4 Jan de Beer, Saint Luke Painting the Virgin and Child, 1509–10 (?), brush and black ink with white heightening on prepared gray paper, pricked for transfer, diam: 28.9 cm (tondo). British Museum, Department of Prints and Drawings, London, inv. 1860.0616.57 (artwork in the public domain) [side-by-side viewer]
Jan de Beer,  Saint Luke Recording the Annunciation to Zachari,  1515 (?), Palais des Beaux-Arts, Lille
Fig. 5 Jan de Beer, Saint Luke Recording the Annunciation to Zacharias, 1515 (?), brush and black ink with white heightening on prepared gray paper, pricked for transfer, diam: 24 cm (tondo).Palais des Beaux-Arts, Lille, inv. PL 1064 (artwork in the public domain) [side-by-side viewer]
Detail of The Two Saints John Window (after a l,  ca. 1525, Cathedral of Our Lady (Onze-Lieve-Vrouwekathedraal), Antwerp
Fig. 6 Detail of The Two Saints John Window (after a lost design by Jan de Beer), ca. 1525, painted glass, 7.65 x 4.36 m (entire window). Cathedral of Our Lady (Onze-Lieve-Vrouwekathedraal), Antwerp. Photo: courtesy of the author [side-by-side viewer]
Detail of a contract between Lieven van Male of G, July 1, 1516,  City of Ghent, City Archives, Ancient Archives
Fig. 7a Detail of a contract between Lieven van Male of Ghent and Jan de Beer of Antwerp, July 1, 1516, reading, “Lieven van Male f[ilius] Jans crudenier was oudt xxvj Jaren . . .” City of Ghent, City Archives, Ancient Archives, Series 301 (Jaarregisters van de schepenen van de Keure), no. 74 (years 1515–17), fol. 180v. [side-by-side viewer]
Detail of 1516 contract between Lieven van Male o, City of Ghent, City Archives
Fig. 7b Detail of 1516 contract between Lieven van Male of Ghent and Jan de Beer, reading “[vanden selver Lievin . . .] ghedaen van met hem Janne te leerne de conste van scilderien . . .” City of Ghent, City Archives, (see fig. 7a) [side-by-side viewer]
Detail of page 10 from Domenicus Lampsonius, Lam,  Harvard University, Houghton Library, Cambridge, Mass.
Fig. 8 Detail of page 10 from Domenicus Lampsonius, Lamberti Lombardi apud Eburones pictoris celeberrimi vita, pictoribus, sculptoribus, architectis, aliisque id genus artificibus utilis et necessaria (Bruges, 1565). Harvard University, Houghton Library, Cambridge, Mass., Typ 530.65.510 [side-by-side viewer]
Detail of page 98 from Lodovico Guicciardini, De,  Harvard University, Houghton Library, Cambridge, Mass.
Fig. 9 Detail of page 98 from Lodovico Guicciardini, Descrittione di M. Lodovico Guicciardini patritio Fiorentino, di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore (Antwerp, 1567). Harvard University, Houghton Library, Cambridge, Mass., fTyp 530.67.440 [side-by-side viewer]

Footnotes

 1. 1. For the Patinir attribution and an overview of the drawing, see Peter van den Brink and Maximiliaan P. J. Martens, eds., ExtravagAnt! A Forgotten Chapter of Antwerp Painting, 1500–1530, exh. cat. (Antwerp: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, and Maastricht: Bonnefantenmuseum, 2005–6), 95–97, cat. 30.

 2. 2. Ph. Rombouts and Th. van Lerius, De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint-Lucasgilde (Antwerp: Baggerman, 1864), 1:42, 43, 60, 73, 79, 80, 83.

 3. 3. Georges Hulin de Loo, “Ein authentisches Werk von Goosen van der Weyden in Kaiser-Friedrich-Museum: Die gleichzeitigen Gemälde aus Tongerloo und Lier und die Ursprung der Antwerpener Schule um 1500,” Jarhrbuch der königlich preussischen Kunstsammlungen 34 (1913): 71.

 4. 4. Max J. Friedländer, “Die Antwerpener Manieristen von 1520,” Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen 36 (1915): 65–91; Max J. Friedländer, Die altniederländische Malerei, vol. 11, Die Antwerpener Manieristen – Adriaen Ysenbrant (Leiden: A. W. Sijthoff, 1933).

 5. 5. Rombouts and Van Lerius, De Liggeren, 42, 43, 60, 73, 79, 80, 83.

 6. 6. “A questi aggiugneremo cosi cofusamente diuersi altri trapassati, veramente chiari, & memorabili  . . . Bernardo di Bruselles, Giouanni di Ber, & Mattias Cock d’Anuersa”: Lodovico Guicciardini, Descrittione di M. Lodovico Guicciardini, patritio Fiorentini, di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore (Antwerp: Guglielmo Silvio, 1567), 98. The painting section of the Descrittione is translated into English in Guicciardini’s Account of the Ancient Flemish School of Painting, translated from his Description of the Netherlands, Published in Italian at Antwerp, 1567; with a Preface by the Translator (London: I. Herbert, 1795). 

 7. 7. For the claim that it was a response to and rivalry with Vasari, see David Rijser, “After the Flood: Luxurious Antwerp and Antiquity,” in Understanding Art in Antwerp: Classicising the Popular, Popularising the Classic (1540–1580), ed. Bart Ramakers (Leuven: Peeters, 2011), 34–35. On the Netherlandish canon, see Walter S. Melion, Shaping the Netherlandish Canon: Karel van Mander’s Schilder-Boeck (Chicago: University of Chicago Press, 1991).

 8. 8. Floris Prims, “Antwerpse altaartafels,” Antwerpiensia 1948 19 (1949): 50–53; Dan Ewing, “Some Documentary Additions to the Biography of Jan de Beer,” Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (1983): 95–103; and Dan Ewing, “Archival Notes: Jan de Beer and Hendrik van Wueluwe (Master of Frankfurt),” Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (1994): 29–33.

 9. 9. Prims, “Antwerpse altaartafels.” Also participating in this appraisal were two artists from Mechelen, Jan Schoof and Jan van Wavere; see Ewing, “Some Documentary Additions,” 91–92, for a translation and discussion.

 10. 10. Rombouts and Van Lerius, De Liggeren, 43, 27, 42, 34, respectively.

 11. 11. Maximiliaan P. J. Martens, “Antwerp Painters: Their Markets and Networks,” Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (2004–5): 55.

 12. 12. Max J. Friedländer, Early Netherlandish Painting, vol. 1l, The Antwerp Mannerists – Adriaen Ysenbrandt, ed. Henri Pauwels, trans. Heinz Norden (New York: Praeger, 1974), 68, no. 11, pl. 11

 13. 13. Diane Wolfthal, The Beginnings of Netherlandish Canvas Painting: 1400–1530 (Cambridge: Cambridge University Press, 1989): 67, 215n19. A shield (schild) is a pun upon schilder (a painter).

 14. 14. Discussed in Natasja Peeters, “Painters’ Workshops and Assistants in Netherlandish Imagery (Mid-fifteenth to Early-seventeenth Century),” in Invisible Hands? The Role and Status of the Painter’s Journeyman in the Low Countries, c.1450–c.1650, ed. Natasja Peeters (Leuven: Peeters, 2007), 51–65. For the older tradition of an angel helping Saint Luke, and Gossart’s ca. 1520–22 painting in which an angel guides Luke’s hand in drawing the Virgin and Child, see Maryan W. Ainsworth, ed., Man, Myth, and Sensual Pleasures: Jan Gossart’s Renaissance, the Complete Works (New York/New Haven: Metropolitan Museum of Art/Yale University Press, 2010),160–64, cat. 12.

 15. 15. Unless, that is, it was not a guild commission but a gift to the guild initiated by the artist in gratitude for his election as elder in 1509, as Peter van den Brink suggests. See Van den Brink and Martens, ExtravagAnt!, 98, 99n3, cat. 31.

 16. 16. Friedländer, Early Netherlandish Painting, 20, 108n6, pl. 205B; Van den Brink and Martens, ExtravagAnt!, 98–99, cat. 31.

 17. 17. First proposed by A. E. Popham in “Notes on Drawings: Antwerp School (about 1500–1510),” Old Master Drawings 5 (1930): 54. For the Floris painting, see Natasja Peeters, “A Corporate Image? The Saint Luke’s Altarpiece for the Cathedral of Our Lady in Antwerp (1589–1602),” in Florissant: Bijdragen tot de kunstgeschiedenis der Nederlanden (15de-17de eeuw), ed. Arnout Balis et al. (Brussels: Vrije Universiteit Brussel Press, 2005), 239–52.

 18. 18. Friedländer, Early Netherlandish Painting, 19, 108n10, pl. 206B; Van den Brink and Martens, ExtravagAnt!, 100–101, cat. 32.

 19. 19. See Peeters, “A Corporate Image?,” 248–49. She stresses that De Vos’s altarpiece was predicated upon intentionally “emulating the ‘old style’ of the Antwerp guild’s ‘founding fathers,’” though she was unaware of its dependence upon De Beer.

 20. 20. On Metsys’s lost altarpiece for the painters’ chapel in Antwerp Cathedral, see Larry Silver, The Paintings of Quentin Massys, with Catalogue Raisonné (Montclair, N.J.: Allanheld and Schram, 1984), 240–41, no. 7.

 21. 21. Friedländer, Early Netherlandish Painting, 19; Stefaan Grieten and Joke Bungeneers, eds., Inventaris van het kunstpatrimonium van de provincie Antwerpen, vol. 3, De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen: Kunstpatrimonium van het ancien régime (Turnhout: Brepols, 1996), 191–93, no. 645. For the conservation history of the window, see Jean Helbig, Les vitraux de la première moitié du XVIe siècle conservés en Belgique, province d’Anvers et de flandres (Brussels: F. van Buggenhoudt, 1968), 52–60.

 22. 22. See Grieten and Bungeneers, De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, 180–82, pl. IX. For Vellert, see Hilary G. Wayment, “Three Vidimuses for the Windows in King’s College Chapel, Cambridge,” Master Drawings 22 (1984): 43–46; for the glazier Jan Hack, see H.Wayment, A Rediscovered Master: Adriaen van den Houte (c.1459–1521) and the Malines/Brussels School, II: Adriaen van den Houte as a Tapestry Designer,”Oud-Holland 83 (1968): 71–94 http://dx.doi.org/10.1163/187501768X00070; and for the glass-painter Rombouts, see Yvette Bruijnen, Jan Rombouts: The Discovery of an Early Sixteenth-Century Master in Louvain (Turnhout: Brepols, 2011), 21, 23, 24, 29, 227–28, docs. 12, 13.

 23. 23. The full window today, itself a portion of what it originally was, is reproduced in Grieten and Bungeneers (see previous note).

 24. 24. Jozef van Brabant, Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen: Grootste gotische kerk der Nederlanden, en keur van prenten en fotos mit inleiding en aantekeningen (Antwerp: Vlaamse Toeristenbond, 1972): 35. The other two windows are from 1503: Grieten and Bungeneers, De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, 186–91, nos. 643, 644.

 25. 25. I am deeply indebted to Lorne Campbell for his January 27, 2003, email alerting me to the De Potter citation. It was Frans de Potter who published a brief reference to this document in his Gent, van den oudsten tijd tot heden: Gescheidkundige beschrijving der stad (Ghent: Annoot-Braeckman, 1888), 5:193n1. The document had been previously discovered by Jozef Frans Kluyskens, a famous Ghent surgeon and professor of medicine who spent the last years of his life (d. 1843) assembling archival materials on Ghent artists (see Kluyskens’s handwritten notes, “Nota’s kunstenaars,” vol. 12, “Lo-Me” [unpaginated], housed in the Stadsarchief Gent). I wish to acknowledge the help of the late Daniel Lievois in correcting my transcription.

 26. 26. In addition to the 1516 document regarding Van Male, a 1502 document about Gerard Horenbout names the fee and length of training; see Liesbeth M. Helmus, “Journeymen and Servants: Sixteenth-Century Employment Contracts with Painters from the Netherlands,” in Making and Marketing: Studies of the Painting Process in Fifteenth- and Sixteenth-Century Netherlandish Workshops, ed. Molly Faries(Turnhout: Brepols, 2006), 203. A second apprenticeship contract with Horenbout (1498) specifies the penalty fee if the apprentice marries during the apprenticeship period but not the cost of training itself. See Carol M. Richardson, Kim W. Woods and Michael W. Franklin, eds., Renaissance Art Reconsidered: An Anthology of Primary Sources (Malden, Mass.: Blackwell, 2007), 11–12.

 27. 27. For assistance with the translation, I am grateful to Jan Dumolyn.

 28. 28. Victor van der Haeghen, La corporation des peintres et des sculpteurs de Gand: Matricule, comptes et documents (XVIe–XVIIIe siècles) (Brussels: G. van Oest, 1906), 6n1. In Kluyskens’s “Nota’s” (see note 25 above), he quotes from the original document: “den koop van der vrijheide van de selven [Lieven],… van de [ambacht] van de schilders.”

 29. 29. For the price of Patinir’s house, see Maximiliaan P. J. Martens with Selena Blasco, “Appendix I: Documents and Literary Sources Concerning Joachim Patinir,” in Patinir: Essays and Critical Catalogue, ed. Alejandro Vergara (Madrid: Museo Nacional del Prado, 2007), 363, doc. 2; for masons’ salaries, averaged for 1514–20, see W. H. Vroom, De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen: De financiering van de bouw tot de beeldenstorm (Antwerp: Nederlandsche Boekhandel, 1983), 10.

 30. 30. Translated in Richardson, Woods and Franklin, Renaissance Art Reconsidered, 12. The fee was three Flemish pounds for four years’ instruction. Prorated for two years and converted, it comes to 2.25 pounds Brabant.

 31. 31. John Michael Montias, “Painters in Delft, 1613–1680,” Simiolus 10 (1977–78): 100. http://dx.doi.org/10.2307/3780525

 32. 32. It indicates that, as Gary Schwartz stresses, by age twenty-three Rembrandt was already “a renowned painter . . . [who could command] a premium price”: Schwartz, Rembrandt: His Life, His Paintings: A New Biography with All Accessible Paintings Illustrated in Colour (New York: Viking, 1985), 54, 56.

 33. 33. “Ontfaen van mychiel bennijns coopman van ghent ____ i lb. x sc.”: Stadsarchief Antwerpen, FA 14/2, Rekeningen der gilden van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof, 1494–1515, fol. 167v.

 34. 34. Michelle O’Malley, The Business of Art: Contracts and the Commissioning Process in Renaissance Italy (New Haven and London: Yale University Press, 2005), 151, 154.

 35. 35. For Isenbrandt, see Friedländer, Early Netherlandish Painting, pls. 109, 126, 127, 146. For France, see Myra Dickman Orth, “Antwerp Mannerist Model Drawings in French Renaissance Books of Hours: A Case Study of the 1520s Hours Workshop,” Journal of the Walters Art Gallery 47 (1989): 61–90; and Peter van den Brink, “The Artist at Work: The Crucial Role of Drawings in Early Sixteenth-Century Antwerp Workshops,” Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (2004–5): 191–94.

 36. 36. “in qua fatendum certè est, Lombardum ante profectionem non eosdem, quos in graphice progressus habuisse, cum graphicen ipsam a Belgis Vrso, & Mabusio”: Domenicus Lampsonius, Lamberti Lombardi apud Eburones pictoris celeberrimi vita, pictoribus, sculptoribus, architectis, aliisque id genus artificibus utilis et necessaria (Bruges: Huberti Goltzij, 1565), 10. English translation kindly provided by Edward Sunshine.

 37. 37. Godelieve Denhaene, Lambert Lombard: Renaissance et humanism à Liège (Antwerp: Fonds Mercator, 1990): 13; see also Godelieve Denhaene, “Lambertus Lombardus Pictor Eburonensis: Biographie,” in Lambert Lombard, peintre de la Renaissance (Liège 1505/06–1566): Essays interdisciplinaires et catalogue de l’exposition, exh. cat., ed. Godelieve Denhaene (Liège,  Musée de l’art wallon, 2006), 31–32.

 38. 38. Denhaene, Lambert Lombard, 13, incorrectly states 1528, whereas the date is 1529 (Rombouts and Van Lerius, De Liggeren, 131, 132).  Perhaps she was perpetuating the error of Jean Hubeaux and Jean Puraye (“Dominque Lampson, Lamberti Lombarde . . . vita: Traduction et notes,” Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art 18 [1949]: 65n9), who incorrectly gave 1528 as the date. Unfortunately, Denhaene’s error recurs in her 2006 essay: “Lambertus Lombardus Pictor,” 31.

 39. 39. Hubeaux and Puraye, “Dominque Lampson,” 63.

 40. 40. Hubeaux and Puraye, “Dominque Lampson,” 63n2; Denhaene, “Lambertus Lombardus Pictor,” 31–32.

 41. 41. Ainsworth, Man, Myth, and Sensual Pleasures, 24; cf. note 44 below.

 42. 42. Denhaene, “Lambertus Lombardus Pictor,” 32.

 43. 43. Denhaene, Lambert Lombard, 13.

 44. 44. Denhaene, Lambert Lombard, 44, states that by 1533 Lombard had already been active as a painter “depuis plus de dix ans.”

 45. 45. In fact, there were penalties for students who married before completing their apprenticeship; see note 26 above.

 46. 46. Lorne Campbell, The Sixteenth Century Netherlandish Paintings, with French Paintings before 1600, National Gallery Catalogues (London: National Gallery Company, 2014), 310.

 47. 47. See note 6 above for Guicciardini’s text.

 48. 48. Anne-Marie van Passen, “Antwerp Under the Magnifying Glass: An Anthology,” in Antwerp, Story of a Metropolis: 16th-17th Century, exh. cat., ed. Jan van der Stock (Antwerp: Hessenhuis, 1993), 59.

 49. 49. Other authors stressing Guicciardini’s accuracy include Wilfrid Brulez, “De ekonomische kaart van de Nederlanden in de 16e eeuw volgens Guicciardini,” Tijdschrift voor geschiedenis 83 (1970): 352–57, and Hessel Miedema in Karel van Mander: The Lives of the Illustrious Netherlandish and German Painters, from the First Edition of the Schilder-Boeck (1603–1604), ed. and trans. Hessel Miedema (Doornspijk: Davaco, 1994–99), 2:172–74.

 50. 50. Martens, “Markets and Networks,” 55, fig. 4.

 51. 51. Giorgio Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori, 2nd ed. (Florence: Appresso i Giunti, 1568).

 52. 52. Giorgio Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, ed. Rosanna Bettarini, commentary by Paola Barocchi (Florence: Sansori, and Scelte, 1966–87), 6:220–29. For Lampsonius and the others, see ibid., 228–29; Melion, Shaping the Netherlandish Canon, 143–59; and Van Mander/Miedema, Lives of the Illustrious Netherlandish Painters, 2:172–73.

 53. 53. H. E. Greve, De bronnen van Carel van Mander voor het “Leven der doorluchtige nederlandtsche en hoogdduytsche Schilders,” Quellenstudien zur holländischen Kunstgeschichte 2 (The Hague: M. Nijhoff, 1903), 120; and Van Mander/Miedema, Lives of the Illustrious Netherlandish Painters, 2:173. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-8939-2

 54. 54. Van Mander/Miedema, Lives of the Illustrious Netherlandish Painters, 2:174. Elsewhere on the same page, Miedema argues that Guicciardini’s “catalogue is certainly . . . more reliable than that of Vasari, and moreover puts the artists in a better, more chronological order.”

 55. 55. Vasari/Bettarini, Le Vite, 6:22: “Fece ancora di bronzo una Nostre Donna in un tondo, che lo gettò di bronzo a requissizione di certa mercantati fiandressi de’ Moscheroni.”

 56. 56. Vasari/Betterini, Le Vite, 6:228.

 57. 57. Van Mander/Miedema, Lives of the Illustrious Netherlandish Painters, 2:173–74.

 58. 58. Van Mander/Miedema, Lives of the Illustrious Netherlandish Painters, 2:174.

 59. 59. On the Effigies, see Melion, Shaping the Netherlandish Canon, 143–45, 289n1, and Sarah Meiers, “Portraits in Print: Hieronymus Cock, Dominicus Lampsonius, and Pictorum aligquot celebrium Germaniae inferioris effigies,” Zeitschrift für Kunstgeschichte 69 (2006), 4–5, 14.

 60. 60. Meiers, “Portraits in Print,” 6, 12n55.

 61. 61. Van Mander/Miedema, Lives of the Illustrious Netherlandish Painters, 2:174–75.

 62. 62. Melion, Shaping the Netherlandish Canon, 143.

 63. 63. Van Mander/Miedema, Lives of the Illustrious Netherlandish Painters, 1:78–79.

Bibliography

Ainsworth, Maryan W., ed. Man, Myth, and Sensual Pleasures: Jan Gossart’s Renaissance, the Complete Works. New York/New Haven: Metropolitan Museum of Art/Yale University Press, 2010.

Blankert, Albert, John Michael Montias, and Gilles Aillaud. Vermeer. New York: Rizzoli, 2007.

Brabant, Jan van. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen: Grootste gotische kerk der Nederlanden, en keur van prenten en fotos mit inleiding en aantekeningen. Antwerp: Vlaamse Toeristenbond, 1972.

Brink, Peter van den. “The Artist at Work: The Crucial Role of Drawings in Early Sixteenth-Century Antwerp Workshops.” Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (2004–5): 159–231, 347-55.

Brink, Peter van den, and Maximiliaan P. J. Martens, eds. ExtravagAnt! A Forgotten Chapter of Antwerp Painting, 1500–1530. Exh. cat. Antwerp: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, and Maastricht: Bonnefantenmuseum, 2005–6.

Bruijnen, Yvette. Jan Rombouts: The Discovery of an Early Sixteenth-Century Master in Louvain. Turnhout: Brepols, 2011.

Brulez, Wilfrid. “De ekonomische kaart van de Nederlanden in de 16e eeuw volgens Guicciardini.” Tijdschrift voor geschiedenis 83 (1970): 352–57.

Campbell, Lorne. The Sixteenth Century Netherlandish Paintings, with French Paintings before 1600. National Gallery Catalogues. London: National Gallery Company, 2014.

Denhaene, Godelieve. Lambert Lombard: Renaissance et humanism à Liège. Antwerp: Fonds Mercator, 1990.

Denhaene, Godelieve. “Lambertus Lombardus Pictor Eburonensis: Biographie.” In Lambert Lombard, peintre de la Renaissance (Liège 1505/06–1566): Essays interdisciplinaires et catalogue de l’exposition, exh. cat., edited by Godelieve Denhaene, 31–37. Liège: Musée de l’art wallon, 2006.

Ewing, Dan. “Some Documentary Additions to the Biography of Jan de Beer.” Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (1983): 85–103.

Ewing, Dan. “Archival Notes: Jan de Beer and Hendrik van Wueluwe (Master of Frankfurt).” Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (1994): 29–33.

Friedländer, Max J. “Die Antwerpener Manieristen von 1520.” Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen 36 (1915): 65–91.

Friedländer, Max J. Die altniederländische Malerei. Vol. 11, Die Antwerpener Manieristen –Adriaen Ysenbrant. Leiden: A. W. Sijthoff, 1933.

Friedländer, Max J. Early Netherlandish Painting. Vol. 1l, The Antwerp Mannerists – Adriaen Ysenbrandt. Edited by Henri Pauwels Translated by Heinz Norden. New York: Praeger, 1974.

Greve, H. E. De bronnen van Carel van Mander voor het “Leven der doorluchtige nederlandtsche en hoogdduytsche Schilders.” Quellenstudien zur holländischen Kunstgeschichte 2. The Hague: M. Nijhoff, 1903.
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-8939-2

Grieten, Stefaan, and Joke Bungeneers, eds. Inventaris van het kunstpatrimonium van de provincie Antwerpen. Vol. 3, De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen: Kunstpatrimonium van het ancien régime. Turnhout: Brepols, 1996.

Guicciardini, Lodovico. Descrittione di M. Lodovico Guicciardini, patritio Fiorentini, di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore. Antwerp: Guglielmo Silvio, 1567.

Haeghen, Victor van der. La corporation des peintres et des sculpteurs de Gand: Matricule,comptes et documents (XVIe–XVIIIe siècles).Brussels: G. van Oest, 1906.

Helbig, Jean. Les vitraux de la première moitié du XVIe siècle conservés en Belgique, province d’Anvers et de flandres. Corpus vitreaurum medii aevi 2. Brussels: F. van Buggenhoudt, 1968.

Helmus, Liesbeth M. “Journeymen and Servants: Sixteenth-Century Employment Contracts with Painters from the Netherlands.” In Making and Marketing: Studies of the Painting Process in Fifteenth- and Sixteenth-Century Netherlandish Workshops, edited by Molly Faries, 201–10.Turnhout: Brepols, 2006.

Hubeaux, Jean, and Jean Puraye. “Dominque Lampson, Lamberti Lombarde . . . vita: Traduction et notes.” Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art 18 (1949): 53–77.

Hulin de Loo, Georges. “Ein authentisches Werk von Goosen van der Weyden in Kaiser-Friedrich-Museum: Die gleichzeitigen Gemälde aus Tongerloo und Lier und die Ursprung der Antwerpener Schule um 1500.” Jarhrbuch der königlich preussischen Kunstsammlungen 34 (1913): 59–88.

Lampsonius, Domenicus. Lamberti Lombardi apud Eburones pictoris celeberrimi vita, pictoribus, sculptoribus, architectis, aliisque id genus artificibus utilis et necessaria. Bruges: Huberti Goltzij, 1565.

Lampsonius, Domenicus, and Hieronymus Cock. Pictorum aliquot celebrium Germaniae inferiorus effigies. Antwerp: Apud Viduam Hieronymi Cock, 1572.

Mander, Karel van. Karel van Mander: The Lives of the Illustrious Netherlandish and German Painters, from the First Edition of the Schilder-Boeck (1603–1604). 6 vols. Edited and translated by Hessel Miedema. Doornspijk: Davaco, 1994–99.

Martens, Maximiliaan P. J. “Antwerp Painters: Their Markets and Networks.” Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen (2004–5): 47–73, 335–37.

Martens, Maximiliaan P. J., with Selena Blasco. “Appendix I: Documents and Literary Sources Concerning Joachim Patinir.” In Patinir: Essays and Critical Catalogue, edited by Alejandro Vergara, 363–72. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2007.

Meiers, Sarah. “Portraits in Print: Hieronymus Cock, Dominicus Lampsonius, and Pictorum aligquot celebrium Germaniae inferioris effigies.Zeitschrift für Kunstgeschichte 69 (2006): 1–16.

Melion, Walter S. Shaping the Netherlandish Canon: Karel van Mander’s Schilder-Boeck. Chicago: University of Chicago Press, 1991.

Montias, John Michael. “Painters in Delft, 1613–1680.” Simiolus 10 (1977–78): 84–114.
http://dx.doi.org/10.2307/3780525

O’Malley, Michelle. The Business of Art: Contracts and the Commissioning Process in Renaissance Italy. New Haven and London: Yale University Press, 2005.

Orth, Myra Dickman. “Antwerp Mannerist Model Drawings in French Renaissance Books of Hours: A Case Study of the 1520s Hours Workshop.” Journal of the Walters Art Gallery 47 (1989): 61–90.

Passen, Anne-Marie van. “Antwerp Under the Magnifying Glass: An Anthology.” In Antwerp, Story of a Metropolis: 16th–17th Century, exh. cat., edited by Jan van der Stock, 59–67. Antwerp: Hessenhuis, 1993.

Peeters, Natasja. “A Corporate Image? The Saint Luke’s Altarpiece for the Cathedral of Our Lady in Antwerp (1589–1602).” In Florissant: Bijdragen tot de kunstgeschiedenis der Nederlanden (15de-17de eeuw), edited by Arnout Balis et al., 239–52. Brussels: Vrije Universiteit Brussel Press, 2005.

Peeters, Natasja. “Painters’ Workshops and Assistants in Netherlandish Imagery (Mid-fifteenth to Early-seventeenth Century).” In Invisible Hands? The Role and Status of the Painter’s Journeyman in the Low Countries, c.1450–c.1650, edited by Natasja Peeters, 51–65. Leuven: Peeters, 2007.

Popham, A. E. “Notes on Drawings: Antwerp School (about 1500–1510).” Old Master Drawings 5 (1930): 54–55.

Potter, Frans de. Gent, van den oudsten tijd tot heden: Gescheidkundige beschrijving der stad. 8 vols. Ghent: Annoot-Braeckman, 1888.

Prims, Floris. “Antwerpse altaartafels.” Antwerpiensia 1948 19 (1949): 50–53.

Richardson, Carol M., Kim W. Woods, and Michael W. Franklin, eds. Renaissance Art Reconsidered: An Anthology of Primary Sources. Malden, Mass.: Blackwell, 2007.

Rijser, David. “After the Flood: Luxurious Antwerp and Antiquity.” In Understanding Art in Antwerp: Classicising the Popular, Popularising the Classic (1540–1580), edited by Bart Ramakers, 25–35. Leuven: Peeters, 2011.

Rombouts, Ph., and Th. van Lerius. De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint-Lucasgilde. 2 vols. Antwerp: Baggerman, 1864.

Schwartz, Gary. Rembrandt: His Life, His Paintings; A New Biography with All Accessible Paintings Illustrated in Colour. New York: Viking, 1985.

Silver, Larry. The Paintings of Quentin Massys, with Catalogue Raisonné. Montclair, N.J.: Allanheld and Schram, 1984.

Vasari, Giorgio. Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori. 2nd ed. Florence: Appresso i Giunti, 1568.

Vasari, Giorgio. Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568 6 vols. Edited by Rosanna Bettarini. Commentary by Paola Barocchi. Florence: Sansori, and Scelte, 1966–87.

Vroom, W. H. De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen: De financiering van de bouw tot de beeldenstorm. Antwerp: Nederlandsche Boekhandel, 1983.

Wayment, Hilary.A Rediscovered Master: Adriaen van den Houte (c.1459–1521) and the Malines/Brussels School, II: Adriaen van den Houte as a Tapestry Designer.”Oud-Holland 83 (1968): 71–94.
http://dx.doi.org/10.1163/187501768X00070

Wayment, Hilary G. “Three Vidimuses for the Windows in King’s College Chapel, Cambridge.” Master Drawings 22 (1984): 43–46.

Wolfthal, Diane. The Beginnings of Netherlandish Canvas Painting: 1400–1530. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Imprint

Review: Peer Review (Double Blind)
DOI: 10.5092/jhna.2015.7.2.1
License:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Recommended Citation:
Dan Ewing, "Jan de Beer’s Lifetime Reputation and Posthumous Fate," Journal of Historians of Netherlandish Art 7:2 (Summer 2015) DOI: 10.5092/jhna.2015.7.2.1